صفت:كلمه اي است كه همراه اسم مي آيد و حالت و چگونگي اسم را توضيح ميدهد مثال: گل زيبا= زيبا صفت است زيرا حالت گل را بيان كرده و گل موصوف است.                                           

نكته:صفت(گرمي،سردي،كوتاهي،زبري،نرمي و.......... موصوف را بيان ميكند
موصوف:اسمي است كه صفت ان را توصيف ميكند يعني صفت حالت و چگونگي ان را بيان ميكند مثال: جنگل سبز=جنگل موصوف است چون صفت از سبز بودن جنگل گفته
+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم دی ۱۳۹۱ساعت 20:58  توسط سيدمحمدهاشمي  |